“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Fogyatékos személyek ellátása

A fogyatékos személyek ellátása során célunk, hogy képességeikhez, és szükségleteikhez illeszkedő szolgáltatásokkal támogatott, legkiteljesedettebb önálló életvitel kialakulását segítsük, önrendelkezésük figyelembe vételével. Az önrendelkezés számunkra azt jelenti, hogy az egyén megtanul választani, és cselekvően, önálló döntéseken alapulva részt vesz szűkebb, illetve tágabb környezete eseményeiben. Így ellátottaink életmódjuk, önálló életvitelük feletti önrendelkezését is maximálisan gyakorolhatják, ezáltal képessé válhatnak az a nem fogyatékos emberekéhez hasonló, egyenértékű, független életre. Ennek elérése érdekében mindennapi munkánk során a leghaladóbb hazai és nemzetközi szakmai alapelveket, és módszereket alkalmazzuk. Céljaink eléréséhez a törvény által előírt kötelező alapfeladatokon felüli szolgáltatásokat is nyújtunk, mint például a művészetterápia, színház, drámapedagógia, sport, lovasterápia. Projektek segítségével pedig ellátottaink szabadidős, kulturális életét tesszük színesebbé, valamint munkatársaink szakmai fejlődését is biztosítjuk.

Baptista, keresztyén ellátóként valljuk, hogy a fogyatékos ember, mint minden ember a Teremtő Atya képmására születik, ezt a képmást segítünk megmutatni ellátottaink, illetve környezetük számára. Annak, aki ezt igényli, keresztyén szolgálat segítségével kínálunk harmóniát, elsősorban saját magukkal szemben, hozzátartozóikkal, környezetükkel kapcsolatosan. A szolgálatot különböző tevékenységek során végzik munkatársaink, önkénteseink: istentiszteletek, dicsőítés, énekes-zenés összejövetelek, bibliadráma, bibliakör, és egyéni lelki gondozás formájában.

Fogyatékos embertársainkat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti alapellátási és szakosított ellátási formákban látjuk el.

Alapszolgáltatásaink:

- fogyatékosok nappali ellátása, intézményen belüli szociális foglalkoztatás

- támogató szolgálat

Szakosított ellátásaink:

- fogyatékosok gondozóháza (fogyatékosok átmeneti szállása), bentlakásos intézmény teljes ellátással

- tartós bentlakásos intézmény: ápoló gondozó otthon, teljes ellátással

Fogyatékosok nappali ellátása magába foglalja egyrészt az alapszükségletek kielégítését:

étkeztetést, tisztálkodást, személyes gondozást, másrészt tanácsadást (életviteli, mentális), hivatalos ügyek intézését, egészségügyi, képzési, terápiás ellátásokhoz, szabadidős, kulturális programokhoz való hozzájutás segítését.

Foglalkoztatás, intézményen belüli szociális foglalkoztatás

A munkavégzés során olyan készségek, képességek, jártasságok alakulnak ki, fejlődnek, amelyek más eszközökkel nem erősíthetők.

Az intézményekben folyó szakmai tevékenység tehát egyrészt alapja a foglalkoztatás megkezdésének, ugyanakkor a foglalkoztatásban megszerzett készségek és jártasságok az egyén személyiségfejlesztésének, önállósodásának elengedhetetlen részei. Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás eredményeképpen ellátottaink egy része a munkaerő-piacon is el tud helyezkedni.

Támogató szolgálat

Alapfeladatokon túl, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyan minőségi, közösségi, szolgáltatásokat hangoljunk össze, amely által a fogyatékos személy saját lakóhelyén, közösségben éljen és javuljon életminősége, megvalósuljon számára az egyenlő esélyű hozzáférés és a teljes inkluzió.

Fogyatékosok gondozóháza

A 18. életévét betöltött fogyatékos személyek elhelyezésére szolgál, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Az alapfunkción túl esélyegyenlőségi szereppel is bír, mely a fogyatékos egyén számára felnőtt, társadalmi szerepei biztosítására ad lehetőséget. Otthonos, családias légköre inkább „vendégmarasztaló”, mint átmeneti otthon.

Tartós bentlakásos intézmény: ápoló gondozó otthon

Önmaguk ellátására csak segítséggel és folyamatos gondozással képes személyek teljes körű ellátását biztosítjuk pécsi intézményünkben, ahol az ellátottak elhelyezése 2 ágyas kényelmes, az egészségi állapotnak megfelelő bútorokkal felszerelt szobákban történik, fürdők, mellékhelységek közös használatúak, speciális mosdókkal, és eszközökkel felszerelve.
Lehetőség nyílik arra, hogy az itt élők önállóan, ill. segítséggel mossanak, főzzenek.

Lap tetejére